ERAF 1.1.1.1/16/A/129

Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) projekta

“Virsmas īpašību ietekmes uz slīdāmību pa ledu pētījumi”

aktualitāšu lapa

Projekta līguma numurs: 1.1.1.1/16/A/129

Projekta īstenotāji: RTU (vadošais partneris) un LU

Projekta īstenošanas termiņš: 01.04.2017.- 31.03.2020. (36 mēneši)

Projekta kopējais finansējums, LU daļa: 594054.28 EUR, LU daļa 120000 EUR

Projekta zinātniskais vadītājs:

LU FMOF vad.pētn., Dr.phys. Ivars Driķis (15.10.2018.-tagad), e-pasts: ivars.drikis@lu.lv

LU FMF vad.pētn., Dr.phys. Kaspars Ērglis (01.09.2017.-14.06.2018), e–pasts: kaspars.erglis@lu.lv

LU FMF vad.pētn., Dr.phys. Guntars Kitenbergs (01.04.2017.-31.08.2017), e –pasts: guntars.kitenbergs@lu.lv

Projekta administratīvais vadītājs: Laureta Buševica, e – pasts: laureta.busevica@lu.lv

Projekta mērķis: uzlabot cietu materiālu virsmu slīdāmību pa ledu, detalizēti izzinot virsmas slīdāmību ietekmējošos parametrus, izveidojot jūtīgas metodes šo īpašību testēšanai, kā arī izpētot metāla – ledus mijiedarbību.

Projekta galvenie rezultāti: 8 pilna teksta zinātniskās publikācijas, 1 populārzinātniskais raksts, 7 pētījumu atskaites, 3 semināru atskaites, 11 konferences prezentācijas, 1 prototips ar palielinātu jūtību slīdāmības mērīšanai.

Informatīvās lapas: portālā lu.lv un portālā rtu.lv

MMML laboratorijas pētnieku sadarbība primāri 3. aktivitātē - "Magnētiskā lauka ietekme uz slīdamību", vēlāk arī 6. aktivitātē "Automatizēta slīdamības mērīšanas stenda izveide" un 8. aktivitātē "Haizivs ādas tipa tekstūras ietekme uz slīdamību".

Paveiktais 12. pārskata periodā (01.01.2020-31.03.2020)(pilns pārskats):

6. aktivitāte:

Sagatavota aktivitātes ietvaros atskaite, kas tiks pievienota pie projekta noslēguma atskaites.

8. aktivitāte:

Sagatavota aktivitātes atskaite, kas tiks iekļauta projekta kopējā atskaitē

Paveiktais 11. pārskata periodā (01.10.2019-31.12.2019)(pilns pārskats):

6. aktivitāte:

Tiek strādāts pie laika mērīšanas sistēmas programmatūras izstrādes.

8. aktivitāte:

Veikta literatūras izpēte, izvērtējot iespējas izmantot režģa Bolcmaņa metodes, lai aprēķinātu haizivs zvīņām līdzīgu struktūru ietekmi uz šķidruma plūsmām gar virsmu. Izveidots sākotnējais aprēķinu programmatūras prototips, uzsākts darbs pie tā verifikācijas.

Paveiktais 10. pārskata periodā (01.07.2019-30.09.2019)(pilns pārskats):

3. aktivitāte:

Tika sagatavots posteris starptautiskai konferencei “Advanced Materials and Technologies 2019”. Ņemta dalība minētajā konferencē 19. – 23. augustā Palangā, Lietuvā.

8. aktivitāte:

Skaitlisko simulāciju programmatūra verificēta un pilnveidota, ieviešot iespēju veikt 3D plūsmas aprēķinus. Veikti sākotnējie skaitliskie aprēķini modeļsituācijām, kas tuvināti atbilst eksperimentos izmantotajām virsmu ģeometrijām, uzsākta iegūto rezultātu analīze.

Paveiktais 9. pārskata periodā (01.04.2019-30.06.2019)(pilns pārskats):

6. aktivitāte:

Temperatūras un mitruma mērīšanas datu savākšanas sistēma uzstādīšana klimata simulācijas kamerā. Video ieraksta analīzes programatūras izstrāde un pilnveide slīdoša objekta kustības parametru noteikšanai. Nodrošināta Papildus apgaismojuma uzstādīšana klimata simulācijas kamerā video ierakstu kvalitātes uzlabošanai.

8. aktivitāte:

Turpināts darbs pie šķidruma plūsmas aprēķinu programmatūras izveides un verifikācijas. Ieviests 3D plūsmas aprēķinu atbalsts, pilnveidots robežnosacījumu apraksts un uzsākts darbs pie programmatūras optimizācijas un aprēķinu režģa smalcināšanas iespēju ieviešanas.

Paveiktais 8. pārskata periodā (01.01.2019-31.03.2019)(pilns pārskats):

3. aktivitāte:

Veikti eksperimenti, lai noteiktu magnētiskā lauka ietekmi uz metāla paraugu slīdamību pa ledu. Eksperimentu rezultātā netika novērotas nozīmīgas slīdamības laika atšķirības. Acīmredzot, parauga slīdešanu laboratorijas trasē lielā mērā nosaka tas, kā tas pārvar uz ledus virsmas no gaisa kristalizējušos kristālus, kuru daudzums eksperimentu gaitā pieaug.

8. aktivitāte:

Veikta literatūras izpēte, izvērtējot iespējas izmantot režģa Bolcmaņa metodes, lai aprēķinātu haizivs zvīņām līdzīgu struktūru ietekmi uz šķidruma plūsmām gar virsmu. Izveidots sākotnējais aprēķinu programmatūras prototips, uzsākts darbs pie tā verifikācijas.

Paveiktais 7. pārskata periodā (01.10.2018.-31.12.2018)(pilns pārskats):

Teorētiskajā daļā turpināts darbs pie molekulārdinamikas simulācijas veikšanas, rezultātu analīzes un to atainojošas publikācijas sagatavošanas. Eksperimentālajā daļā tika veikti mērījumi, lai noteiktu magnētiskā lauka ietekmi uz slīdamību. Iegūtos rezultātus pagaidam vēl viennozīmīgi interpretēt nav iespējams.

Paveiktais 6. pārskata periodā (01.07.2018.-30.09.2018) (pilns pārskats):

Turpināts darbs pie molekulārdinamikas simulāciju ūdens molekulām ārēja magnētiskā lauka ietekmē veikšanas, rezultātu pēcapstrādes un analīzes. Analizēta aprēķina apgabala izmēra ietekme uz ūdens difūzijas koeficienta un viskozitātes vērtībām. Veiktas aprēķinu sērijas ar dažādiem ūdens parametrizācijas modeļiem (SPCE, TIP3P, TIP4P, TIP5P) un aprēķināti rezultējošie difūzijas koeficienti. Tāpat sagatavots posteris starptautiskai konferencei “Advanced Materials and Technologies 2018”. Ņemta dalība minētajā konferencē 27.-31. augustā Palangā, Lietuvā.

Paveiktais 5. pārskata periodā (01.04.2018.-30.06.2018) (pilns pārskats):

Veiktas molekulārdinamikas simulācijas ūdens molekulām ārēja magnētiskā lauka ietekmē, rezultātu pēcapstrāde un analīze. Uzsākta programmnodrošinājuma veidošana ūdens viskozitātes noteikšanai, izmantojot Grīna-Kubo teorēmu un simulācijas datus. Sagatavots aprīkojums magnētiskā lauka ietekmes uz slīdamību testēšanai, kā arī veidoti risinājumi magnētiskā lauka kartēšanas iekārtas automatizācijai trešajā dimensijā.

Paveiktais 4. pārskata periodā (01.01.2018.-31.03.2018) (pilns pārskats):

Ir sagatavots raksts konferences rakstu krājumam un ir izgatavots paraugs magnētiskā lauka ietekmes uz slīdamību noteikšanai. Turpinās darbs pie molekulārdinamikas simulāciju izstrādes, kas ietver magnētiskā lauka ietekmi uz individuāliem atomiem.

Paveiktais 3. pārskata periodā (01.10.2017.-31.12.2017) (pilns pārskats):

Rit darbs pie molekulārās dinamikas simulāciju veikšanas ūdens molekulu ansambļiem, sākotnēji bez magnētiskā lauka. Ir iegūti pirmie rezultāti. Ir izveidota magnētiskā lauka kartēšanas iekārta, veikti pirmie testi.

Paveiktais 2. pārskata periodā (01.07.2017.-30.09.2017.) (pilns pārskats):

Turpināts literatūras apskats par magnētiskā lauka ietekmi uz slīdēšanu. Sagatavoti materiāli mērījumiem ar vibrācijas magnetometru, kā arī veikti materiālu magnetizācijas pētījumi.

Paveiktais 1. pārskata periodā (12.04.2017.-30.06.2017.) (pilns pārskats):

Literatūras izpēte un rezultātu prezentēšana par tēmu ‘Kāpēc ledus ir slidens’. Izveidots programmas kods, kas spēj izrēķināt šķidrā slāņa biezumu un pretestības spēku slidai atkarībā no slidas ātruma un ledus temperatūras specifiskā ģeometrijā. Veikta izpēte par virsmas magnētiskā lauka mērsistēmas uzlabošanas iespējām.