Latvian Council of Science Fundamental and Applied research project/
Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekts
Biologically inspired models of active matter driven by electromagnetic field/
Bioloģiski motivēti aktīvo sistēmu modeļi elektromagnētiskā laukā

Project lead/Projekta vadība:
Principal investigator/vadītājs prof. Andrejs Cēbers
co-PI/vadītāja vietnieks assist prof. Guntars Kitenbergs

Project number/Projekta numurs: lzp-2020/1-0149

Project duration/Projekta īstenošanas termiņš: 2021.01.01-2023.12.31

Project funding/Projekta kopējais finansējums: 300 000 EUR (state budget/valsts budžeta finansējums)

Project goal/Projekta mērķis: create and develop theoretical models of EM field driven active matter and achieve their quantitative experimental and numerical verification/ izveidot un attīstīt EM lauku vadītas aktīvās vides teorētiskos modeļus un sasniegt to kvantitatīvu eksperimentālu un skaitlisku apstiprinājumu

Project structure/Projekta struktūra:
WP1 Hydrodynamics with spin
WP2 Theoretical models of shape dynamics
WP3 Experiments on shape dynamics
WP4 Dissemination

Project results:

to be updates