Funding

Current projects

LEvitated MAgnets for QUantum MEtrology (LEMAQUME)

Pattern formation in systems of magnetic spinners (PattSpin)

Mikropeldētāju kustīguma mērīšanas metožu attīstīšana/ Advancement of methods for measuring the motility of microswimmers (A4Mswim)

Biologically inspired models of active matter driven by electromagnetic field/ Bioloģiski motivēti aktīvo sistēmu modeļi elektromagnētiskā laukā

Smart materials, Photonics, Technologies and Engineering Ecosystem/ Viedo materiālu, fotonikas, tehnoloģiju un inženierijas ekosistēma

Magnetotactic bacteria in nature and applications (MTBna)/ Magnetotaktiskās baktērijas dabā un pielietojumos

Tactic Behaviors of MagnetoTactic Microorganisms (TBMTM)

Is swarming universal in magnetotactic bacteria?/ Vai visas magnetotaktiskās baktērijas spieto?/ Toutes les souches de bactéries magnétotactiques forment-elles des essaims ?

Nano un kvantu tehnoloģijas, inovatīvie materiāli, apakšprojekts "Mīkstie materiāli elektromagnētiskā laukā"/ Nano and quantum technologies, innovative materials, subproject "Soft materials in electromagnetic field"

Past projects

Magnetics and Microhydrodynamics - from guided transport to delivery (MaMi)

Flexible Magnetic Filaments: Properties and Applications (FMF)/ Lokanas magnētiskas stīgas: to īpašības un pielietojumi

Particle rotation driven systems / Daļiņu rotāciju virzītas sistēmas

POST DOC un EU logo ansamblis glavas logotipam

Simulations for stimulation of science/ Simulācijas zinātnes stimulācijai

Synthesis of new magneto-active functional nanomaterials / Jaunu magnētisku aktīvu funkcionālo nanomateriālu sintēze

POST DOC un EU logo ansamblis glavas logotipam

Microflows in magnetic soft matter / Mikroplūsmas magnētiskā mīkstā vidē

POST DOC un EU logo ansamblis glavas logotipam

Structure formation of magnetic particles in time dependent magnetic fields / Magnētisku daļiņu struktūru veidošanās mainīgos magnētiskajos laukos

POST DOC un EU logo ansamblis glavas logotipam

The quest for disclosing how surface characteristics affect slideability / Virsmas īpašību ietekmes uz slīdāmību pa ledu pētījumi

Fluctuation phenomena in magneto-microhydrodynamics (FluMaMi)/ Fluktuāciju parādības magneto-mikrohidrodinamikā

MetrologY at the Nanoscale with Diamonds (MyND)

COST action MP1305 - Flowing Matter

MultIfunctional Materials and composItes, photonicS and nanotechnology (IMIS2)

Stochastic dynamics of magnetotactic bacteria at random switching of rotary motors/ Magnetotaktisku baktēriju stohastiskā  dinamika pie gadījuma rakstura rotācijas motoru pārslēgšanās/ Stochastische Dynamik der magnetotaktischen Bakterien bei zufälligen Schalten von Flagellen Drehmotoren

Biomimetic and Biomineralized Magnetic Nanoparticles for Magnetic Resonance Imaging (Bio2MaN4MRI) 

Magnētiskā lauka attēlošanas eksperimentālās iekārtas uzlabošana

Formation of a new interdisciplinary group for development of nanostructured multilayer material applications/ Jaunas starpdisciplināras grupas izveide nanostrukturētu daudzslāņu materiālu pielietojumu attīstīšanai

Magnētiskā lauka attēlošana ar nanometru izšķirtspēju izmantojot slāpekļa-vakanču slāņus mākslīgo dimantu kristālos / Imaging of magnetic field with nanometer resolution by using nitrogen-vacancy layers of artificial diamond crystals.

Research of properties of functional and microstructured materials in magnetic field/ Funkcionālu un mikrostrukturētu materiālu īpašību elektromagnētiskā laukā izpēte

Jauni materiāli un tehnoloģijas bioloģisko audu izvērtēšanai un aizvietošanai (IMIS - 4. projekts)