Studentiem / For students

The Chair of Theoretical Physics and the Laboratory of Magnetic Soft Materials is offering the following topics for bachelor and master thesis:

Teorētiskās fizikas katedra un Magnētisku Mīkstu Materiālu Laboratorija piedāvā šādas pētniecības tēmas bakalaura un maģistra darbu izstrādei:

Tēmas TFK