POST DOC un EU logo ansamblis glavas logotipam

Structure formation of magnetic particles in time dependent magnetic fields

/Magnētisku daļiņu struktūru veidošanās mainīgos magnētiskajos laukos

General information/Vispārīga informācija
Project title/Projekta nosaukums: Structure formation of magnetic particles in time dependent magnetic fields /Magnētisku daļiņu struktūru veidošanās mainīgos magnētiskajos laukos
Project number/Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/060
Project duration/Projekta īstenošanas termiņš: 2017.12.01-2020.11.30
Project funding/Projekta kopējais finansējums:
133 806,00 EUR, all for UL, of which/viss LU, no tā:
ERDF funding/ERAF finansējums: 113 735,10 EUR
State budget funding/Valsts budžeta finansējums: 13 380,60 EUR
UL funding/LU finansējums: 6 690,30 EUR
Project goal/Projekta mērķis: understand collective behavior of magnetic particles in time dependent magnetic field and show how particle and field parameters determine structure formation and improving competence and scientific capacity of postdoc/ saprats magnētisku daļiņu kolektīvo uzvedību mainīgos magnētiskajos laukos un parādīt, kā lauka un daļiņu parametri ietekmē struktūru veidošanos, kā arī uzlabot pēcdoktoranta kompetences un zinātnisko kapacitāti
Project results/Projekta rezultāti:
ResultRezultātsCount/Skaits
PublicationsPublikācijas3
Conference abstractsKonferenču tēzes3
Popular science activitiesPopulārzinātniskās aktivitātes6
Progress reports in web pageProgresa ziņojumi mājas lapā12