POST DOC un EU logo ansamblis glavas logotipam
Synthesis of new magneto-active functional nanomaterials/
Jaunu magnētisku aktīvu funkcionālo nanomateriālu sintēze

General information/Vispārīga informācija
Project title/Projekta nosaukums: Synthesis of new magneto-active functional nanomaterials/ Jaunu magnētisku aktīvu funkcionālo nanomateriālu sintēze
Project number/Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/018
Project partners/Projekta sadarbības partneri:
University of Barcelona, Faculty of Physics, Department of Condensed Matter, Magnetic Soft Matter group,  As. Prof. P.Tierno, Barselona, Spain/Barselonas Universitātes Fizikas fakultātes Kondensētu Vidu nodaļa, Magnētiskās Mīkstās Vides grupa, As. Prof. P. Tierno, Barselona, Spānija.
Project duration/Projekta īstenošanas termiņš: 2017.11.01-2020.10.31
Project funding/Projekta kopējais finansējums:
133 806,00 EUR, all for UL, of which/viss LU, no tā:
ERDF funding/ERAF finansējums: 113 735,10 EUR
State budget funding/Valsts budžeta finansējums: 13 380,60 EUR
UL funding/LU finansējums: 6 690,30 EUR
Project goal/Projekta mērķis: to create new types of carriers of biologically active compounds. Different magnetic nanoparticles are to be synthesized and functionalized by using such lipid-like compounds as cationic amphiphiles synthesized on the basis of polyfunctional 1,4-dihydropyridine (1,4-DHP). The project foresees the development of magnetic micromotors for transporting biologically active materials, as well as magnetic objects with the aim of developing new techniques for microrheology in a biological environment, and improving competence and scientific capacity of postdoc/ Jauna tipa bioloģiski aktīvu nesēju izveidošana. Dažādu magnētisko nanodaļiņu sintēze un funkcionalizēšana, izmantojot tādus savienojumus, kā katjoni amfifīli, kas sintezēti no polifunkcionāla 1,4-dihidropiridīna (1,4-DHP). Projekta rezultātā tiks izstrādāti magnētiskie mikromotori bioloģiski aktīvu materiālu transportam un jaunas metodes mikroreoloģijā bioloģiskās vidēs, kā arī tiks uzlabortas pēcdoktoranta kompetences un zinātniskā kapacitāte.
Project results/Projekta rezultāti:
ResultRezultātsCount/Skaits
PublicationPublikācija3
Conference abstractsKonferenču tēzes2
MobilitiesMobilitātes1
Progress reports in web pageProgresa ziņojumi mājas lapā12