POST DOC un EU logo ansamblis glavas logotipam
Microflows in magnetic soft matter/Mikroplūsmas magnētiskā mīkstā vidē

General information/Vispārīga informācija
Project title/Projekta nosaukums: Microflows in magnetic soft matter/Mikroplūsmas magnētiskā mīkstā vidē
Project number/Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/197
Project partners/Projekta sadarbības partneri:
1) University Pierre and Marie Curie Paris 6, PHENIX lab, Prof. R.Perzynski, Paris, France/
Pjēra un Marijas Kirī Parīzes 6. Universitāte, PHENIX laboratorija, Profesore R.Perzynski, Parīze, Francija
2) Max Plank Institute of Colloids and Interfaces, Molecular Biomimetics and Magnetism Biomineralization groupDr. D.Faivre, Potsdam, Germany/Maksa Planka Koloīdu un Virsmu Institūts, Molekulārās Biomimētikas un Magnētisma Biomineralizācijas grupa, Dr. D.Faivre, Potsdama, Vācija
Project duration/Projekta īstenošanas termiņš: 2017.11.01-2020.10.31
Project funding/Projekta kopējais finansējums:
133 806,00 EUR, all for UL, of which/viss LU, no tā:
ERDF funding/ERAF finansējums: 113 735,10 EUR
State budget funding/Valsts budžeta finansējums: 13 380,60 EUR
UL funding/LU finansējums: 6 690,30 EUR
Project goal/Projekta mērķis: explain microflow physical mechanisms by developing experimental flow measuring methods and improving competence and scientific capacity of postdoc/ skaidrot mikroplūsmu fizikālos mehānismus, attīstot eksperimentālas plūsmu pētīšanas metodes, kā arī pēcdoktoranta kompetences un zinātnisko kapacitāti
Project results/Projekta rezultāti:
Result Rezultāts Count/Skaits
Publication Publikācija 4
Conference abstracts Konferenču tēzes 3
Mobilities Mobilitātes 2
Popular science activities Populārzinātniskās aktivitātes 6
Progress reports in web page Progresa ziņojumi mājas lapā 12
Project structure/Projekta struktūra:
 WP1Microfluidics system development and testingMikrofluidikas sistēmas izveide un testēšana
 WP2Flows of magnetic fluid based systemsPlūsmas sistēmās ar magnētisko šķidrumu
 WP3Flow fields of individual magnetic swimmersMagnētisku peldētāju plūsmu lauki
 WP4Flows in active systems, controlled with magnetic fieldPlūsmas magnētiski kontrolējamās aktīvās sistēmās
Progress reports (in Latvian)/Progresa ziņojumi:

I ceturksnis (01.11.2017.-31.01.2018)

Uzsākta projekta īstenošana, atrisinot virkni birokrātisku un organizatorisku jautājumu. Lai pārbaudītu un nepieciešamības gadījumā pilnveidotu plānotā pētījuma aktualitāti sakarā ar ieilgušo projekta vērtēšanu un vēlāku uzsākšanu, kā arī sekotu pētniecības jomas attīstībai, tika sagatavotas tēzes divām starptautiskām konferencēm, kas apstiprinātas mutiskiem referātiem. To pamatā izmantoti agrāk iegūti dati, kas saistās ar WP2 pētāmajām parādībām:

  1. G. Kitenbergs, R. Perzynski, A. Cēbers, Shape Hysteresis of a Magnetic Drop in a Rotating Field, 4th International Conference on Nanoscience, Nanotechnology and Nanobiotechnology (3Nano2017), Paris, France, 2017.12.10.-14., P.51. (https://www.3nano2017.net/program/)
  2. G. Kitenbergs, A. Tatuļčenkovs, A. Cēbers, Gravity effects on mixing with magnetic micro-convection in microfluidics, Flowing Matter 2018, Lisbon, Portugal, 2018.02.05.-09. (program), organized by COST MP1305 Flowing matter

Pirmā no konferencēm apmeklēta decembra vidū, uzzinot jaunākās tendences nanotehnoloģijās, jo īpaši projektā izmantot plānoto magnētisko šķidrumu jomā, kas ir perspektīvi pielietojumiem enerģijas rekuperācijā.

Atbilstoši projekta plānam, lielākais darbs pirmajā ceturksnī veltīts mikrofluidikas sistēmas izveidei. Pirmkārt, analizēta jaunākā zinātniskā literatūra par kanālu izveides risinājumiem. Neskatoties uz pieaugošu 3D printeru lietojumu, to šī brīža preciztāte nav pietiekama projekta vajadzībām, tāpēc sistēmas izveidei tiks izmantota mīkstā litogrāfija (soft-lithography), ko veido litogrāfiski izgatavota forma (mold) un sacietināms polimērs (PDMS). Otrkārt, atrastas sistēmas izveidei nepieciešamās iekārtas citos LU institūtos un veiktas pārrunas par to izmantošanu. Treškārt, organizēta tikšanās ar citiem LU zinātniekiem, kas izmanto mikrofluidikas iespējas savos pētījumos, lai attīstītu papildinošas mikrofluidikas sistēmas un efektīvi izmantotu iekārtas. Ceturtkārt, sagatavoti nepieciešamie materiāli eksperimentālās sistēmas izveidei.

Paralēli, veiktas darbības profesionālajai pilnveidei un kapacitātes celšanai. Pirmkārt, lai gūtu pedagoģisku un vadības pieredzi, projekta īstenošanas tehniskajiem darbiem piesaistīta doktorante. Otrkārt, organizēta un vadīta LU 76. konferences sekcijas sēde “Kolokvijs - 50 gadi magnētisma pasaulē” (informācija), kurai arī sagatavots mutisks referāts:

  • G. Kitenbergs, Magnētiskās mikrokonvekcijas eksperimentāli pētījumi (Experimental Investigation of Magnetic Micro-convection), LU 76. konference, “Kolokvijs – 50 gadi magnētisma pasaulē”, Rīga, Latvija, 2018.02.02. (plānojums)

Zinātnes un projekta popularizēšanai ņemta dalība Valsts izglītības attīstības aģentūras un Latvijas Jauno zinātnieku apvienības organizētajā diskusiju forumā “Ko nozīmē būt zinātniekam?”, kuram sagatavota prezentācija:

  • G. Kitenbergs, Mikroplūsmas magnētiskā mīkstā vidē, VIAA&LJZA diskusiju forums “Ko nozīmē būt zinātniekam?”, Rīga, Latvija, 2017.12.06. (darba kārtība)