POST DOC un EU logo ansamblis glavas logotipam
Microflows in magnetic soft matter/Mikroplūsmas magnētiskā mīkstā vidē

General information/Vispārīga informācija
Project title/Projekta nosaukums: Microflows in magnetic soft matter/Mikroplūsmas magnētiskā mīkstā vidē
Project number/Projekta līguma numurs: 1.1.1.2/VIAA/1/16/197
Project partners/Projekta sadarbības partneri:
1) University Pierre and Marie Curie Paris 6, PHENIX lab, Prof. R.Perzynski, Paris, France/
Pjēra un Marijas Kirī Parīzes 6. Universitāte, PHENIX laboratorija, Profesore R.Perzynski, Parīze, Francija
2) Max Plank Institute of Colloids and Interfaces, Molecular Biomimetics and Magnetism Biomineralization groupDr. D.Faivre, Potsdam, Germany/Maksa Planka Koloīdu un Virsmu Institūts, Molekulārās Biomimētikas un Magnētisma Biomineralizācijas grupa, Dr. D.Faivre, Potsdama, Vācija
Project duration/Projekta īstenošanas termiņš: 2017.11.01-2020.10.31
Project funding/Projekta kopējais finansējums:
133 806,00 EUR, all for UL, of which/viss LU, no tā:
ERDF funding/ERAF finansējums: 113 735,10 EUR
State budget funding/Valsts budžeta finansējums: 13 380,60 EUR
UL funding/LU finansējums: 6 690,30 EUR
Project goal/Projekta mērķis: explain microflow physical mechanisms by developing experimental flow measuring methods and improving competence and scientific capacity of postdoc/ skaidrot mikroplūsmu fizikālos mehānismus, attīstot eksperimentālas plūsmu pētīšanas metodes, kā arī pēcdoktoranta kompetences un zinātnisko kapacitāti
Project results/Projekta rezultāti:
ResultRezultātsCount/Skaits
PublicationPublikācija4
Conference abstractsKonferenču tēzes3
MobilitiesMobilitātes2
Popular science activitiesPopulārzinātniskās aktivitātes6
Progress reports in web pageProgresa ziņojumi mājas lapā12